Gå direkt till innehållet

Låneskydd

Bered dig på oväntade livssituationer med låneskydd

På vilket sätt har du skyddat din ekonomi, om din inkomstnivå oväntat sjunker till exempel på grund av en allvarlig sjukdom, en skada genom olycksfall eller ett dödsfall?
 Med S-Bankens låneskydd är det enklare för dig att betala tillbaka lånet när allt inte går enligt planerna. Du kan också samla S-gruppens Bonus på premierna för låneskyddet.

Skydd i olika livssituationer

Du kan ansöka om låneskydd ensam eller tillsammans med någon annan gäldenär. Låneskyddet kan anslutas till ett nytt lån från S-Banken. Försäkringspremierna betalar du enkelt månatligen i samband med låneamorteringen. Du kan själv välja ett lämpligt låneskyddspaket utifrån din livssituation.

Alternativ som ingår i låneskyddet

 1. Omfattande låneskydd innehåller låneskydden enligt både Basskydd A och B.
 2. Basskydd A omfattar skydd vid dödsfall och bestående men till följd av olycksfall (löntagare och företagare).
 3. Basskydd B omfattar skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (löntagare) eller skydd vid sjukhusvård och tillfällig arbetsoförmåga (företagare).

Ersättningar från låneskyddet

 

 • Du kan bestämma om skyddet vid dödsfall och bestående men till följd av olycksfall ska omfatta hela ditt lån eller hälften av lånet.

 • Lånet försäkras för högst 300 000 euro.

 • Vid dödsfall betalas ersättningen enligt det alternativ som du valt (100 %/50 %) för återstående lån.

 • För bestående men till följd av olycksfall betalas som engångsersättning den del av det valda försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.*

 • Ersättningen för dödsfall är en skattefri inkomst när den används för amortering på ett befintligt lån utifrån pantsättning.

 • Ersättningen för bestående men till följd av olycksfall är en skattefri inkomst för den försäkrade.

 

* Du kan få ersättning för skada till följd av olycksfall om läkaren har konstaterat att skadan är bestående och bedömt att skadan medför en invaliditetsgrad på minst tio procent. Omfattningen av ett allmänt men bedöms utifrån skadans art och Social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering på en skala från 0 till 20, där 20 är det största möjliga menet. Utifrån skadeklassen bestäms den invaliditetsgrad som skadan har medfört. Invaliditetsgraden anges i procenttal. Ersättningen betalas utifrån invaliditetsgraden.

 

 • När du ingår ett försäkringsavtal kan du välja en månadsersättning bland följande alternativ: 300 €, 500 €, 700 €, 900 €, 1 100 € eller 1 350 €.

 • Försäkringen ersätter arbetsoförmåga (sjukledighet) eller arbetslöshet som pågår i mer än 30 dagar.

 • Förvärvsinkomstskatt ska betalas på månadsersättningen. Försäkringsbolaget drar automatiskt av skatten på ersättningsbeloppet när bolaget betalar ut ersättningen.

 • Under skyddets giltighetstid kan du få ersättning för arbetslöshet i 24 månader och för arbetsoförmåga (sjukledighet) i 24 månader. För en arbetsoförmögenhets- och arbetslöshetsperiod kan ersättning beviljas i högst tolv månader.

 • I parskyddet kan ersättning betalas ut till båda försäkrade i sammanlagt högst 24 månader vid arbetslöshet och i 24 månader vid arbetsoförmåga. Ersättning betalas samtidigt ut till enbart en försäkrad.

 • Eventuella andra lagstadgade ersättningar och ersättningar från frivilliga försäkringar påverkar inte utbetalningen av ersättningar utifrån låneskyddet.

Ta del av exempel

Toni tryggade sitt lån i händelse av arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga

Tony beslutade att trygga sin ekonomi genom att teckna ett låneskydd för sitt bostadslån i händelse av arbetslöshet och arbetsoförmåga. Som månadsersättning i låneskyddet valde han 1 100 euro, som motsvarade hans lånekostnader. Efter ett år sades Tony upp från sitt jobb som byggingenjör av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker.

Utifrån försäkringen betalades cirka 10 800 euro ut i ersättning under sammanlagt knappt tio arbetslöshetsmånader. Tack vare låneskyddet kunde Tony amortera på sitt lån enligt den ursprungliga planen, trots att hans inkomstnivå sjönk på grund av arbetslösheten. Låneskyddet hjälper Tony även framöver i händelse av arbetslöshet eller sjukledighet.

Låneskyddet hjälpte till att amortera på lånet när Ville blev sjuk

Ville och Anna är ett par med två barn. Ville är fast anställd och Anna är vårdledig. Paret har ett bostadslån på 180 000 euro med en lånetid på 25 år. Eftersom Ville arbetar amorterar han på lånet med 750 euro per månad. Men Ville insjuknar och är tvungen att vara sjukskriven i åtta månader. Ville och Anna har tagit ett omfattande låneskydd i form av ett parskydd för sitt lån. De har valt 700 euro som månadsersättning för tillfällig arbetsoförmåga.

Med stöd av försäkringen betalas ersättning till Ville utifrån hans sjukledighet i sammanlagt sju månader. Anna och Ville har därefter ännu 17 ersättningsmånader utifrån tillfällig arbetsoförmåga.

Kimmo och Tiina ville skydda sin ekonomi ifall det går riktigt illa

Kimmo och Tiina har ett gemensamt bostadslån på 150 000 euro. Försäkringen har tecknats för båda gäldenärerna och man har valt att den täcker 100 % av lånebeloppet.  Den ena maken dör i en plötslig sjukdomsattack.  Dödsfallsersättningen i försäkringen täcker 100 % av lånebeloppet som återstod vid tidpunkten för dödsfallet. 

Vad kostar låneskyddet?

Prissättning av skydd vid dödsfall och bestående men till följd av olycksfall (Basskydd A)

 • Försäkringspremien påverkas av försäkringsbeloppet och den försäkrades ålder. I och med låneamorteringarna minskar försäkringsbeloppet vilket i sin tur reducerar premien. I och med att den försäkrade blir äldre ökar risken vilket i sin tur höjer premien. Beroende på situation kan premien på så vis varje år öka eller minska.

 • Du betalar en procentandel enligt din ålder av försäkringsbeloppet (som kan vara 100 % eller 50 % av lånebeloppet) per månad.

 • Om det finns två försäkrade, beviljas skyddet vid dödsfall som parskydd. Då fastställs premien utifrån försäkringsbeloppet och den äldsta försäkrades ålder.

Prissättning av skydd vid arbetslöshet, sjukhusvård och tillfällig arbetsoförmåga (Basskydd B)

 • Försäkringspremien fastställs utifrån den månadsersättning som du har valt för försäkringen och huruvida det är fråga om ett individskydd eller ett parskydd.

 • Premien är densamma under hela försäkringstiden även om lånets månadsrat förändras.

Den försäkrades ålder* Månadspris på individskydd Månadspris på parskydd
18 0,022 % 0,032 %
19 0,022 % 0,032 %
20 0,022 % 0,033 %
21 0,022 % 0,033 %
22 0,022 % 0,033 %
23 0,022 % 0,033 %
24 0,022 % 0,033 %
25 0,023 % 0,033 %
26 0,023 % 0,034 %
27 0,023 % 0,034 %
28 0,023 % 0,035 %
29 0,024 % 0,035 %
30 0,024 % 0,036 %
31 0,024 % 0,036 %
32 0,025 % 0,037 %
33 0,025 % 0,038 %
34 0,026 % 0,039 %
35 0,026 % 0,040 %
36 0,027 % 0,041 %
37 0,028 % 0,042 %
38 0,028 % 0,044 %
39 0,029 % 0,045 %
40 0,030 % 0,047 %
41 0,032 % 0,049 %
42 0,033 % 0,052 %
43 0,034 % 0,055 %
44 0,036 % 0,058 %
45 0,038 % 0,061 %
46 0,040 % 0,065 %
47 0,043 % 0,069 %
48 0,045 % 0,074 %
49 0,048 % 0,079 %
50 0,051 % 0,085 %
51 0,055 % 0,091 %
52 0,059 % 0,099 %
53 0,063 % 0,107 %
54 0,068 % 0,116 %
55 0,074 % 0,125 %
56 0,080 % 0,136 %
57 0,086 % 0,148 %
58 0,094 % 0,162 %
59 0,102 % 0,177 %
Månadsersättning för försäkringen Månadspris på individskydd Månadspris på parskydd
300 € 16 € 27 €
500 € 27 € 45 €
700 € 37 € 63 €
900 € 48 € 81 €
1 100 € 59 € 99 €
1 350 € 73 € 122 €

I månadspremien för omfattande låneskydd ingår månadspremien för både Basskydd A och Basskydd B.

Matti och Maija valde Omfattande låneskydd

Matti, 40 år, och Maija, 38 år, tar ett lån på 200 000 euro och amorterar på lånet med 1 100 euro i månaden. Lånet är tryggat med Omfattande låneskydd. Månadspremien för skydd vid dödsfall och bestående men till följd av olycksfall fastställs utifrån försäkringsbeloppet och den äldsta försäkrades ålder och är på så sätt 94 euro av det nuvarande lånebeloppet. Som månadsersättning för arbetslöshet och arbetsoförmåga valdes 1 350 euro, vilket innebär att månadspriset är 122 euro för parskyddet. Då är den sammanlagda premien 216 euro i månaden.

Ansök om bostadslån

Ansök om bostadslån lätt på webben med alla bankers bankkoder eller med mobilcertifikat. Ett lånelöfte från banken förpliktar dig inte till någonting.

Vanliga frågor

Frågor? 

 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.