Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Hur säljer jag mitt fondinnehav i S-Banken Regenerativt Jordbruk?

Det tar minst sex månader att sälja, dvs. lösa in en fondandel. Fondens inlösendag är den 15 dagen i juni och december eller, om den dagen inte är en bankdag, den därpå följande bankdagen. Ett inlösenuppdrag ska lämnas minst sex (6) månader före inlösendagen före kl. 16 finsk tid.

Du kan lämna ett inlösenuppdrag i S-Bankens webbank. Av inlösenuppdraget ska det framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar. 

Medlen för de fondandelar du löst in kommer in på ditt konto inom cirka 30 bankdagar från värderingsdagen för genomförandet av inlösen. Mer information om inlösen och tillhörande undantagssituationer finns i fondens stadgar.