Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Hur säljer jag mitt fondinnehav i S-Banken Fastighetsförvaltning?

Det tar minst tre månader att sälja, dvs. lösa in en fondandel. Fondens inlösendag är den 15 dagen i mars och september eller, om den dagen inte är en bankdag, den därpå följande bankdagen. Ett inlösenuppdrag i A-andelsserien ska lämnas senast tre kalendermånader före inlösendagen före kl. 14.00 finsk tid.

Du kan lämna ett inlösenuppdrag i S-Bankens webbank. Av inlösenuppdraget ska det framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar. Inlösen genomförs till det andelsvärde som beräknats för följande inlösendag.

Inlösenuppdraget ska lämnas minst tre kalendermånader före inlösendagen och då genomförs inlösen med värdet för inlösendagen. Medlen för de fondandelar du löst in kommer in på ditt konto inom cirka 30 bankdagar från värderingsdagen för genomförandet av inlösen. Mer information om inlösen och tillhörande undantagssituationer finns i fondens stadgar.