Gå direkt till innehållet

Halvklart i sommar

Aktieuppgången sedan coronaraset har varit imponerande, men drygt ett år efter uppåtstudsen står vi inför något nytt. Investerarna tvekar nu om vad som utlovas på marknaden härnäst, eftersom många goda nyheter redan har prisats in i aktierna. Vi fortsätter med neutral vikt för aktier i väntan på det varierande sommarvädret.

Aktiemarknaden har gått starkt uppåt redan i över ett år efter coronaraset. Marknadens nedgångsförsök har varit svaga eftersom en stor mängd pengar har jagat investeringsmöjligheter samtidigt som ekonomin har återhämtat sig i stabil takt. Under de senaste månaderna har den största aktievolatiliteten emellertid lagt sig och mot senvåren planade aktierna ut ännu mer.
 
Vi räknar med att den största uppgången på aktiemarknaden ligger bakom oss för denna gång. Detta betyder ändå ingen kraftig aktienedgång. Däremot kan vi vänta oss lägre avkastning och mer volatilitet. Aktieutsikterna under den närmaste tiden påminner om en vanlig sommar i Finland, det vill säga lite av allt utlovas. Ibland skiner solen, ibland kommer regnskurar och det är halvklart för det mesta. Investeraren kanske hellre borde fokusera på sommarsemestern än oroa sig över varje marknadsnyhet. Mot senvåren sänkte vi vikten för aktier från den mycket lukrativa övervikten i början av året till neutral vikt och vi tror att en grundläggande positiv, men måttlig neutral syn fungerar väl i portföljen även under det varierande sommarvädret. 

Utmärkt tillväxt  

Tillväxten i världsekonomin är exceptionellt stark. Återhämtningen från raset för ett år sedan, den uppdämda efterfrågan, de sparade pengarna och staternas aldrig tidigare skådade stimulans påskyndar tillväxten i år till den bästa tillväxten under detta årtusende. Coronapandemin ligger inte helt bakom oss ännu, men vi går mot bättre tider och ekonomierna öppnas upp i allt snabbare takt överallt i världen.
 
Liksom för ekonomin i allmänhet går det också mycket bra för företagen. Resultatperioden för det första kvartalet var häpnadsväckande bra. Till exempel de amerikanska börsbolagens resultat ökade med över 50 procent sedan året innan, vilket var mer än en dubbel ökning jämfört med vad analytikerna förväntade sig innan resultatperioden började. Stjärnorna var gynnsamma för börsbolagen i början av året, eftersom ekonomin återhämtade sig och efterfrågan förbättrades, samtidigt som kostnadsbesparingarna som inleddes i fjol fortfarande tillämpades. Företagens resultatmarginaler har varit rekordstarka.

Svårt att förbättra mera 

Baksidan med den utmärkta tillväxten är att det är osäkert om det kan gå mycket bättre för företagen. Under de närmaste månaderna öppnas ekonomierna upp, men hur går det för tillväxten i både ekonomin och företagen på längre sikt? Omsättningen av de sparade pengarna ger ekonomin en engångsskjuts uppåt. Stimulansen har för sin del gynnat tillväxten kraftigt, men den måste trappas ner förr eller senare, om ekonomin går bra även på egen hand. Företagens försäljning går starkt framåt, men kostnadstrycket börjar öka, eftersom många producentpriser stiger och företagen börjar slopa fjolårets kostnadsnedskärningar och återställa produktionen till normal nivå.
 
De ekonomiska utsikterna kommer inte att försämras snabbt ens efter tillväxttoppen, men det är inte heller motiverat att ta en ständigt stark tillväxt för givet. Optimismen på marknaden är fortfarande inte särskilt överdriven, men å andra sidan finns det inte heller i aktiernas nuvarande prissättning utrymme för besvikelser vad gäller tillväxten. Så länge som det går allt bättre för ekonomin, gynnas aktierna på längre sikt, men tiden med snabbvinster och ständig uppgång är förbi. 

Inflationen ett samtalsämne

Under våren var den största oron bland investerarna en eventuell överreaktion till följd av stimulansen, vilket skulle innebära överhettning av ekonomin och för stor inflation på grund av den massiva inpumpningen av pengar. Konsumentpriserna vände snabbt uppåt på våren och efter en paus på flera decennier har inflationen åter blivit ett hett samtalsämne. Investerarna och i synnerhet centralbankerna bör nu överväga om den tilltagande inflationen är en tillfällig pristopp på grund av fjolårets ras och den därpå följande starka tillväxten eller om de stigande priserna är här för att stanna. 
 
Det anses sannolikare att inflationen är tillfällig och att takten avtar på nytt mot slutet av året. Dessa signaler kommer också från centralbankerna. Inflationen begränsar lätt sig själv, eftersom ökande inflation höjer räntorna, vilket i sin tur bromsar den skuldfinansierade ekonomiska tillväxten och slutligen själva inflationen. För permanent inflation skulle det krävas löneförhöjningar och stark sysselsättning, och åtminstone i Europa verkar detta fortfarande vara en avlägsen dröm. Under våren har förväntningarna på inflationen lett till ytterligare inflation, eftersom de höjda råvarupriserna har lockat också till spekulativ efterfrågan, vilket har höjt råvarupriserna ytterligare.

Ränteuppgången är måttlig 

I maj lade sig inflationsoron en aning. Råvarupriserna har sjunkit något, eftersom spekulationen på marknaden har minskat. Därför har även vårens ränteuppgång stabiliserats. Vi har underviktat statsobligationer i våra portföljer på grund av uppgången i de långa räntorna, vilket har gynnat avkastningen. Nu håller trycket på ytterligare uppgång på att lätta och därför höjer vi åter vikten på statsobligationer till neutral vikt genom att minska penningmarknadsinvesteringarna.
 
Ekonomin klarar inte av betydligt högre räntor och därmed fortsätter de låga räntorna allmänt sett, även om vi kan se tillfälliga uppgångar på marknaden. Investerarna söker efter alternativa investeringsobjekt som är mer lukrativa än räntor. Detta bidrar till investerarnas intresse för olika alternativa investeringslösningar. Efterfrågan på fastigheter och till exempel onoterade aktieinvesteringar fortsätter att öka i det rådande läget. 

Långsamhet är ett trumfkort för Europa 

I år har de olika aktiemarknaderna gått framåt i mycket olika takt. I början av året var Finland vår favoritmarknad och avkastningen var utmärkt. I maj började vi dock övervikta Europa. Det går bättre för många andra regioner än för Europa, men förväntningarna är också högre i andra regioner. Europa ligger efter vad gäller återhämtningen från coronakrisen och den ekonomiska återhämtningen, vilket på aktiemarknaden har blivit en fördel för regionen. I andra regioner har goda nyheter redan prisats in fullt ut, men i Europa finns det fortfarande utrymme för förbättringar. På grund av den svaga ekonomin är det inte heller någon brådska att dämpa stimulansen i Europa, och därför fortsätter vi med övervikt för Europa. Däremot underviktar vi USA:s aktier. De största riskerna för överreaktioner på marknaden finns på andra sidan Atlanten, där aktieuppgången har varit kraftig och därför är även förhoppningarna och värderingarna höga.

 

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”Fondbolaget”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.s-pankki.fi
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

Fondbolaget ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från Fondbolaget. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-pankki.fi. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan Fondbolagets samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör Fondbolaget och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med Fondbolagets representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.