Gå direkt till innehållet

Bålskålen är på väg att bäras ut

Som väntat har hösten varit en ombytlig tid för investerarna. I oktober för-byttes höstens melankoli mot en uppgång. Den ekonomiska tillväxten håller på att avta, inflationen tilltar och stimulansen minskar, vilket leder till svaga investeringsutsikter. Vi fortsätter med måttlig risk i våra portföljer.Hösten har fört med sig en ny mer oberäknelig fas i världsekonomin och på investeringsmark-naden, vilket innebär att volatiliteten och osäkerheten ökar. Detta har märkts under de senaste månaderna. I september ledde oron till en aktienedgång, men i oktober utmynnade den starka Q3-resultatperioden i att det igen blev attraktivt för investerarna att köpa och aktierna steg. Nyhetsflödet är omväxlande, vilket gör att investerarna alltid följer den senaste gnuttan inform-ation.

Festen måste lugna sig

Ombytlig stämning utlovas även i framtiden. Efter bakslaget till följd av coronaviruset har inve-sterarna fått njuta av kraftig tillväxt och positiva överraskningar under ett och ett halvt år. Be-kymren har legat långt bort i horisonten, men de har varit ”den tidens bekymmer”, och därför har investerarna varit nöjda att njuta av stimulansen och marknadsrallyt. Avkastningen har varit utmärkt och ekonomin har fått ett snabbt uppsving. Det första ruset håller emellertid på att avta så småningom. Under senare tid har tillväxtförväntningarna börjat sjunka, samtidigt som inflat-ionsförväntningarna har fortsatt att stiga.

Eftersom tillväxten har stärkts, är det dags att fråga sig varför den maximala stimulansen fortsät-ter. Under de senaste årtiondena har vi lärt oss att det är lätt för centralbankerna och staterna att öppna stimulanskranarna, men svårt att stänga dem. Centralbankernas åtgärder har varit som bålskålen på en uppgångsfest. Alltid när festen har mattats av, har man serverat mera bål. Nu står centralbankerna inför något nytt. De är tvungna att bära ut bålskålen, eftersom inflationen har kommit som en objuden gäst. Risken för att ekonomin överhettas, det vill säga inflationsris-ken, håller på att öka, och för att dämpa den måste centralbankerna lugna ner festen.

Permanent eller inte?

Ytterst viktigt för utsikterna är nu om inflationen är permanent eller inte. Om inflationen är ett rent konjunkturfenomen, det vill säga den beror på ekonomins snabba uppstuds efter pandemin, kommer den snart att ligga bakom oss då efterfrågan stabiliseras igen och utbudet fylls ordent-ligt. I så fall är inflationen tillfällig i enlighet med centralbankernas önskan. Inflationen har emel-lertid börjat märkas på allt fler ställen och en del av den är minst sagt långvarig. Investerarna har börjat förbereda sig på att inflationen inte kommer att avta genast, utan att den är ett mer lång-varigt problem. Således har inte bara den närmaste tidens inflationsförväntningar utan också de långsiktiga inflationsförväntningarna ökat ordentligt. Detta har varskott centralbankerna om att riktlinjerna måste ändras.


Stramare penningpolitik drabbar också aktierna

I år har redan tiotals centralbanker i tillväxtländer eller mindre ekonomier varit tvungna att ändra riktning och övergått från lättnader till en åtstramning av penningpolitiken. Nu står även större ekonomier inför samma åtgärder. I USA håller centralbanken Fed på att meddela att den kommer att börja minska obligationsköpen. Detta är det första steget mot en åtstramning. Åtstramnings-åtgärderna förväntas avancera snabbt. Marknaden väntar sig att USA redan nästa år börjar höja räntorna, efter att obligationsköpen har avvecklats. Samma diskussion har även väckts i euroom-rådet, även om det går långsammare.

Centralbankernas åtstramningsåtgärder påverkar både ekonomin och marknaden i omfattande grad. En strängare penningpolitik leder till högre räntor, vilket minskar låntagningen och därige-nom tär på den skuldfinansierade ekonomiska tillväxten. Å andra sidan minskar högre räntor aktiernas attraktivitet, bland annat genom att minska nuvärdet på kommande vinster. Historiskt har vanligen inledningen på räntehöjningar varit en gynnsam tid även på aktiemarknaden, ef-tersom höjningarna har visat att ekonomin är stark. Goda ekonomiska utsikter har således gynnat aktier, även om räntorna har gått upp. Denna gång är höjningarna emellertid i allt större ut-sträckning påtvingade för att dämpa inflationen. Samtidigt håller den ekonomiska tillväxten redan på att avta, och därför är en strängare politik problematisk för marknaden.

Företagen har klarat sig bra trots växande kostnadstryck

Även om inflationen skapar oro, har det kommit goda nyheter om företagens resultat. Resultat-perioden för årets tredje kvartal har som vanligt överträffat analytikernas förväntningar. Re-sultattillväxten har varit fortsatt stark. I motsats till de föregående resultatperioderna gick inte aktierna upp före perioden denna gång, och därför var de goda resultaten nu tillräckliga för att höja kurserna.

Det positiva i resultatöversikterna har också varit företagens kommentarer om att överföra kostnaderna till priserna, vilket investerarna på förhand inte trodde skulle lyckas. Många företag har sagt att de håller på att höja försäljningspriserna på sina produkter och tjänster. Tack vare detta förblir företagens marginaler i gott skick. Denna nyhet är dålig för inflationsutsikterna och centralbankerna, men företagens resultatutsikter ljusnar tack vare nyheten.

Stämningen är fortfarande ombytlig

Efter en svag inledning på hösten steg aktierna kraftigt då resultatperioden började. Samtidigt ökade investerarnas förväntningar på nytt. Under de kommande månaderna förväntar vi oss ett svagt nyhetsflöde om ekonomin, vilket utmanar den hoppfulla stämningen bland investerar-na. Vi fortsätter med lätt undervikt för aktier i våra portföljer, eftersom vi tror att den om-bytliga stämningen kommer att fortsätta på marknaden.

Vi söker tilläggsavkastning på våra investeringar på aktiemarknader i tillväxtländerna. Dessa har släpat efter industriländerna i år, eftersom Kinas ekonomi har sökt nya riktningar. Mycket av osäkerheten kring Kina syns redan i priserna, och landets målsättning är att den ekonomiska utvecklingen ska vara stabil. Vi förväntar oss att det kommer att gå bra för tillväxtländernas aktier i framtiden och därför fortsätter vi med övervikt för dem i våra portföljer. Däremot underviktar vi högt värderade aktier i USA, där inflationsrisken har ökat.

Ansvarsfriskrivning

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument.

Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsfö-ringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sam-manställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsälj-ning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi.

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rapporten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.