Gå direkt till innehållet

2022 – Anropar jorden

2021 har varit ett år av höga värden. Aktiemarknaden har stigit med 25 procent, den globala tillväxten är nästan 6 procent och företagens resultat har förbättrats med över 50 procent. Nästa år börjar världen återvända till det mer normala och samtidigt måste även investerarna nöja sig med mindre. Lägre tillväxt, högre inflation och mer anspråkslös avkastning sammanfattar utsikterna inför det nya året.

Investerarnas saldo har varit mycket positivt sedan coronaraset för ett och ett halvt år sedan. Det har gått bra för alla riskfyllda investeringar under det gångna året. Aktier, fastigheter, kryptovalutor och även en stor del av andra investeringsobjekt har gett en utmärkt avkastning sedan världsekonomin och företagen återhämtade sig. Bara ränteinvesterarna har dragit det korta strået och avkastningen ligger kring noll. Under hösten avtog emellertid den starkaste utvecklingen på marknaden och volatiliteten ökade i båda riktningarna, på grund av att biverkningarna av den starka återhämtningen har tilltagit. Hösten ger en försmak på vad nästa år har att erbjuda.

Det finns inget liv efter coronaviruset, utan vi får leva med det

Inget år är det andra likt och därför står det klart att utvecklingen nästa år ser annorlunda ut än i år. Investerarna får lov att komma ner med fötterna på jorden och vänja sig vid lägre siffror, både inom tillväxten och inom avkastningen.

Det stora temat under nästa år är hur världen kommer att se ut på längre sikt. Tyvärr kan vi fortfarande inte tala om livet efter coronaviruset, utan snarare om hur det kommer att se ut när vi har anpassat oss till att leva med viruset. Detta fick vi tyvärr erfara på nytt i slutet av november, då den senaste coronamutationen omikron skakade marknaden. Omikron visar att riskerna inte har försvunnit och att coronaviruset inte har besegrats, men å andra sidan visar de ganska dämpade marknadsreaktionerna att vi redan har vant oss vid att leva med viruset.

Nästa års förlopp

Spekulationerna om marknadsutvecklingen under det nya året är en återkommande tradition, även om året sannolikt går på ett helt annat sätt än vi tror nu. Det är ändå ett viktigt arbete, eftersom det hjälper oss att förbereda oss på vad som komma skall. Samtidigt som vi spekulerar kan vi överväga vad som är att vänta och var det finns risker. Som risker granskas vanligen bara negativa överraskande händelser, men det är också bra att överväga vilka positiva överraskningar som är möjliga.

Basscenariot: Om saker och ting går enligt manuskriptet 2022, står vi inför en gradvis nedgång till en mer hållbar, men lägre tillväxt. Den ekonomiska tillväxten avtar, men är fortfarande relativt snabb. Företagens resultat har ökat galet mycket i år, med över 50 procent. Nästa år väntas värdena bli ensiffriga, men även det räcker för att gynna aktierna, eftersom avkastningen på ränteinvesteringar är obefintlig. Inflationen blir utdragen, men avtar så småningom och därför behöver inte centralbankerna dra i nödbromsen, utan en måttlig åtstramningstakt räcker.

Samma medvind för aktier som i år är inte att vänta. Den avtagande tillväxten och stimulansen förhindrar en rask aktieuppgång. Motvinden i form av ekonomisk oro tilltar tidvis, men vinden är måttlig, så länge räntorna är låga. Förväntningarna och aktievärderingarna är höga, vilket orsakar volatilitet och leder till måttlig avkastning.

Stagflationsscenariot: Ordet ”stagflation”, som vi trodde hade utgått ur vokabulären helt och hållet, det vill säga en kombination av svag ekonomi och stigande priser, har återinförts i år. På grund av jättelik stimulans och strukturella förändringar i ekonomin, såsom minskad arbetskraft och energibrist, har konsumentpriserna stigit runt om i världen i år och uppgången hotar att fortsätta även nästa år. Om centralbankerna blir tvungna att verkligen bekämpa inflationen genom att höja räntorna, är den skuldfinansierade återhämtningen av ekonomin hotad. I så fall står vi inför en snabb stagnation av ekonomin och en därpå följande brant aktienedgång. I det här läget finns det inga vinnare på investeringsmarknaden, utan investerarna skulle bli tvungna att minimera sina förluster i stället för att maximera vinsterna.

Scenariot med konstant solsken: I mer än tio år efter finanskrisen har vi varje årsskifte övervägt vad som skulle kunna gå fel nästa år, men gång på gång har vi blivit positivt överraskade när ekonomin har klarat av alla bakslag. Hur skulle det vara om inflationen avtar, coronaviruset snabbt fås under kontroll och centralbankerna låter stimulanskranarna stå öppna även nästa år? Ekonomin skulle blomstra och aktierna stiga allt mer. Räntorna skulle fortsättningsvis inte ge någon avkastning, men den snabba uppgången på den övriga marknaden skulle fortsätta. På lång sikt finns det risk för väldigt överdrivna värderingar, men festen skulle kunna fortsätta under nästa år.

 

Teman under 2022

Att hålla huvudet kallt och förväntningarna på en rimlig nivå är goda utgångspunkter inför 2022. Avkastningen av aktiemarknaden har varit utmärkt under de senaste åren, vilket också kan höja de framtida förväntningarna onödigt mycket. De privata investerarnas avkastningsförväntningar har stigit i takt med marknaden och nu tror många att den normala avkastningen alltid kommer att vara tvåsiffrig. Det kommer den emellertid inte att vara, och marknaden och ekonomin kommer att mötas inom kort. Således begränsar en avtagande ekonomisk tillväxt aktieuppgången. En måttlig avkastning är emellertid också en avkastning.

Vi förväntar oss att marknaden kommer att normaliseras även i det avseendet att vi står inför både uppgångar och nedgångar. I år har känslan av välbefinnande ökat, eftersom nedgångarna har varit få. Den senaste coronamutationen som upptäcktes i slutet av november och det faktum att USA:s centralbank medgav att inflationsproblemet var värre än väntat är hälsosamma påminnelser om att även tråkiga överraskningar och marknadsnedgångar finns framför oss. Därför fortsätter vi tills vidare med lätt undervikt för aktier i våra portföljer, tills sentimentet bland investerarna har blivit mer realistiskt.

Alternativ och ansvarsfullhet

Målet med investeringar är att få avkastning och eftersom sådan inte finns i sikte åtminstone på räntemarknaden, söker investerarna avkastning på annat håll. Investeringstrender som fortsätter från i år till nästa år är en ökning av alternativa investeringsobjekt och betoning på ansvarsfullhet. Vikten på aktier har redan höjts och därför söker man nu avkastning från andra källor. Vinnarna i detta sammanhang är till exempel olika fastighetsinvesteringar (förutom bostäder vill investerarna även ha andra alternativ) och private equity-investeringar.

En hög avkastning är inte längre det enda man vill få ut av investeringarna till vilket pris som helst. Ansvarsfullhet har blivit en allt större del av investeringarna och styr allt fler investerare. Den senaste trenden är ökat inflytande, där investeraren vill att hans eller hennes investeringar ska ge ett positivt avtryck på världen. Inom detta område är utvecklingen lovande, eftersom det på marknaden finns allt fler produkter som utöver avkastning även erbjuder möjligheten att påverka samhällets utveckling i en positiv riktning.

Nedgång på tillväxtmarknaderna

Den svagaste länken bland aktiemarknaderna har i år varit tillväxtmarknaderna, som i synnerhet i våras släpade långt efter aktierna i industriländerna. Orsaken var till stor del en kursändring i Kinas politik, då statsledningen ansåg att landets långsiktiga tillväxt var viktigare än att maximera tillväxten på kort sikt. Värderingen av värdepapper på aktiemarknaderna i tillväxtländerna har minskat ordentligt i år och värdeminskningen är redan mycket stor jämfört med västländerna.

Enligt en färsk enkät som en amerikansk bank låtit göra är aktiemarknaderna i tillväxtländerna mycket riktigt det populäraste marknadsområdet bland portföljförvaltarna nästa år. Vi är av samma åsikt och överviktar tillväxtländerna i våra portföljer, eftersom många av dem, till skillnad från västländerna, redan har justerat stimulansen. Däremot har det gått lysande för USA även på årets börs. Det har gått utmärkt för landets företag, men prislappen är så hög att det inte finns utrymme för besvikelser.

Viktig information

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument.

Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är mark-nadsföringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distans-försäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi.

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rap-porten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.