Gå direkt till innehållet

Stadgarna för placeringsfonderna S-Banken Passiv Europa ESG Aktie och S-Banken Passiv USA ESG Aktie ändras 10.7.2024

2024-06-10

S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse har den 18 april 2024 fattat beslut om att ändra stadgarna för placeringsfonderna S-Banken Passiv Europa ESG Aktie och S-Banken Passiv USA ESG Aktie (nedan Fonderna). Den 31.5.2024 fastställde Finansinspektionen stadgarna, som träder i kraft 10.7.2024.

I 16 § i Fondernas stadgar har SFDR-klassificeringen som beskriver hållbarhet ändrats från att främja hållbarhet (artikel 8) till att göra hållbara investeringar (artikel 9). I praktiken strävar Fonderna efter att begränsa klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen. Detta främjas bland annat genom att investera i företag som ingår i jämförelseindexet. Fondernas jämförelseindex är EU:s jämförelseindex som är anpassat till Parisavtalet och som fokuserar på företag som sätter upp utsläppsminskningsmål, företag med hög beredskap att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle och företag vars affärsverksamhet utgörs av att skapa lösningar på miljö- och klimatproblem.

I 16 § i stadgarna har även formuleringen om investeringsbegränsningar och tillåtna investeringsobjekt förtydligats, hänvisningen till en förteckning över marknadsplatser har avlägsnats och möjligheten till lån av värdepapper har tagits bort.

I 17 § i Fondernas stadgar har förtydligats att Fondernas tillgångar kan användas för att betala kostnader som har ett väsentligt samband med investeringsverksamhet.

I formuleringen i Fondernas stadgar har dessutom tekniska ändringar och preciseringar gjorts, men de påverkar inte Fondernas verksamhet.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägare och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för Fonderna. Fondernas nya stadgar finns på de fondspecifika sidorna på S-Bankens webbplats s-banken.fi/fonder.

 

S-Banken Fondbolag Ab

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

 

Fondens stadgar fr.o.m. 10.7.2024:

Stadgar för S-Banken Passiv Europa ESG Aktie Placeringsfond fr.o.m. 10.7.2024 (131 kB)

Stadgar för S-Banken Passiv USA ESG Aktie Placeringsfond fr.o.m. 10.7.2024 (131 kB)