Gå direkt till innehållet

S-Banken Frontiermarknader Aktie Placeringsfonds stadgar och namn ändras 29.2.2024

2024-01-29

S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse fattade 18.12.2023 beslut om stadgeändringar i S-Banken Frontiermarknader Aktie Placeringsfond (nedan ”Fonden”). I samband med stadgeändringen byter Fonden namn till S-Banken Växande Ekonomier Aktie Placeringsfond. 16.1.2024 fastställde Finansinspektionen stadgarna, som träder i kraft 29.2.2024.

I 1 § i fondstadgarna har Fondens namn ändrats. Fondens namn är i fortsättningen S-Banken Växande Ekonomier Aktie Placeringsfond.

I 16 § i fondstadgarna har Fondens investeringsinriktning utvidgats till att förutom frontiermarknaderna även gälla tillväxtmarknaderna. I framtiden investerar Fonden sina tillgångar främst i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som är verksamma på tillväxtmarknader eller frontiermarknader i sådana länder vilkas ekonomier har en betydande tillväxtpotential och en demografisk utveckling som stöder denna tillväxtpotential. Fonden kan även investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i sådana bolag, för vilka länderna i fråga är ett centralt marknadsområde enligt fondbolagets bedömning.

I 16 § i stadgarna har även formuleringen om investeringsbegränsningar och tillåtna investeringsobjekt förtydligats, hänvisningen till en förteckning över marknadsplatser har avlägsnats och möjligheten till lån av värdepapper har tagits bort.

I 17 § i fondstadgarna har förtydligats att Fondens tillgångar kan användas för att betala kostnader som har ett väsentligt samband med investeringsverksamhet, och hänvisningarna till avkastningsbaserad provision, som inte har använts i Fonden, har avlägsnats.

I formuleringen i Fondens stadgar har dessutom gjorts tekniska ändringar och preciseringar, men de påverkar inte Fondens verksamhet.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägare och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för Fonden. Fondens nya stadgar finns på de fondspecifika sidorna på S-Bankens webbplats s-banken.fi/fonder.

 

S-Banken Fondbolag Ab

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

 

Fondens stadgar fr.o.m. 29.2.2024:

Stadgar för S-Banken Växande Ekonomier Aktie Placeringsfond fr.o.m. 29.2.2024 (PDF 48 kB)