Gå direkt till innehållet

S-Banken deltar i energispartalkot inom kampanjen Snäppet svalare

2022-10-14

Genom att delta i kampanjen vill S-Banken utöver konkreta energisparåtgärder uppmana alla sina samarbetspartner och hyresgäster i de fonder och portföljer som S-Banken förvaltar att komma med och minska energianvändningen ett snäpp.

Under Energisparveckan som börjar den 10 oktober 2022 deltar S-Banken i kampanjen Snäppet svalare genom konkreta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. S-Banken handleder och uppmanar hyresgästerna i de bostäder och fastigheter som ägs av S-Bankens fonder och portföljer till en smartare energianvändning. S-Banken har deltagit i Energisparveckan redan i flera år.

Snäppet svalare är en riksomfattande kampanj som uppmanar finländarna att vidta energisparåtgärder. Målet är att få alla finländare att vidta konkreta energisparåtgärder som har snabba effekter, begränsa elanvändningen under de timmar på dygnet då användningen är högst och minska energianvändningen i hela samhället.

”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och vi alla behövs för att bekämpa dem. Under detta år med alla sina ekonomiska och politiska omvälvningar har betydelsen av att spara energi blivit allt större. Vi vill vara med i det gemensamma talkot och dra vårt strå till stacken för en smart och effektiv energianvändning”, säger Ville Yrjölä, direktör med ansvar för fastighetsfonder på S-Banken.

Förbättringen av energieffektiviteten är en del av den kontinuerliga verksamheten:

  • Hyresgästerna i de fastigheter som ägs av S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond får handledning i energisparande genom meddelanden och visuella instruktioner som delas ut till alla fastigheter. En del energibesiktningar har gjorts i fondens fastigheter. Utifrån besiktningarna har cirka 80 driftstekniska åtgärder genomförts och på så sätt har hela 1 500 megawattimmar el sparats under detta år. Dessutom kommer fonden att kartlägga möjligheterna att använda solenergi och jordvärme i fastigheter, och att göra förstudier för certifikatet BREEAM i fyra fastigheter.
  • De som bor i S-Banken Bostad Specialplaceringsfonds fastigheter uppmanas och handleds genom meddelanden i att spara energi.
  • Genom att finansiera tomter för nya bostäder deltar S-Banken Bostad Specialplaceringsfond i ökningen av beståndet av nya, energieffektiva bostäder. När byggfirmors kapital inte är bundna i tomter, kan firmorna uppföra nya, mer energieffektiva byggnader.
  • Bland de investeringsobjekt som förvaltas av den alternativa investeringsfonden Terrieri Kiinteistöt Ky använder fastigheten Varuste.net redan nu jordvärme. Bland objekten har Hotel AX och Varuste.net beviljats miljöcertifikatet LEED Gold.
  • S-Bank Fastigheter Ab fortsätter att förbättra energieffektiviteten i fastigheterna. Vid planeringen och genomförandet av dessa driftstekniska åtgärder används Ines, en artificiell intelligens på plattformen EG EnerKey SaaS.

S-gruppen deltar också i kampanjen Snäppet svalare. Gruppen har redan under en lång tid investerat i smart energianvändning och i egen förnybar energi. Som ett led i Snäppet svalare sänker S-gruppen inomhustemperaturen med en grad på mer än 1 000 verksamhetsställen, minimerar luftmängden i ventilationen under de tider då användningen är högst och dämpar belysningen.

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. S-Banken Fondbolag Ab förvaltar nio fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. I mitten av året ägde fonderna sammanlagt mer än 2 800 bostäder, 37 affärsfastigheter, en areal på 326 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 31 000 hektar och 190 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt överstiger den förvaltade fastighetsförmögenheten 2,2 miljarder euro. Fastighetsfonderna har mer än 32 000 andelsägare.

 

Mer information:
Ville Yrjölä, direktör, fastighetsfonder, S-Banken, tfn 040 350 3126, ville.yrjola@s-pankki.fi

 

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till sex fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Skog Specialplaceringsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med ett litet belopp. Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobil och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Köp fonder

 


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering