Gå direkt till innehållet

Över ett tusen tvister för mycket – antalet tvister fortsatte att minska

2021-09-06

Varje år tvistar man i Finland för ofta om arv. Mer än ett tusen tvister dras årligen inför domstol. Under coronaåret 2020 behandlades mer än 1 100 arvstvister vid tingsrätterna i Finland. Antalet tvister minskade med en femtedel jämfört med året innan, framgick det av S-Banken Privates utredning.

Vid tingsrätterna i Finland inleddes 1 142 arvsmål 2020, jämfört med 1 429 året innan.
S-Banken Private, som tillhandahåller Private Banking-tjänster, utredde hur man tvistade om arven i Finland under 2013–2020. I utredningen gick banken igenom arvsmålen som inletts vid alla tingsrätter i Finland. Under granskningsperioden prövades i genomsnitt drygt 1 500 arvstvister i tingsrätterna per år.

”Ur mänsklig synvinkel är varje arvstvist en tvist för mycket, vare sig det handlar om ett större eller ett mindre arv. Oftast blir arvtagarna oeniga redan före det egentliga arvsskiftet. I sådana situationer har varit nödvändigt att förordna en utomstående person till boutredningsman och bodelningsman. För att tvister ska kunna undvikas är det klokt att agera i tid och med hjälp av experter planera en sådan långsiktig förmögenhetsplan för familjen som även beaktar arvsplaneringen”, säger direktör Veera Kosonen på S-Banken.

Kosonen ansvarar för tjänsten Family Office som är riktad till S-Banken Privates välbeställda familjer och för Wealth Planning-tjänsterna, dvs. förmögenhets- och arvsplaneringen. Hennes team hjälper kunder med frågor som rör förmögenhets- och arvsplanering.

Kosonen har jobbat med arvsfrågor i mer än tio år. Under den tiden har hon märkt att det ofta går att undvika tvister mellan familjemedlemmar och släktingar genom en noggrann och öppen förhandsplanering.

”En rättsprocess kan ta många år och vara psykiskt mycket ansträngande. Det är knappast någon som vill att arvtagarna börjar tvista om arvet. Därför vill jag uppmana finländare att diskutera arvsfrågor mer öppet. Det är bra för var och en av oss att stanna upp ett tag och tänka på den egna situationen samt att djärvt ta upp arvsfrågor med sina närstående och experter. Oftast omfattar förmögenhets- och arvsplaneringen också mycket känsliga frågor som familjen är lättare att överlämna till experter i stället för att någon av familjemedlemmarna tar upp frågorna.”

”Dessutom förekommer det ofta missförstånd och fallgropar i arvsfrågorna. De kan rättas till och undvikas genom förhandsplanering med jurister som är specialiserade på förmögenhets- och arvsplanering. Det är många som till exempel tror att makan eller maken alltid automatiskt ärver den avlidna makans eller makens tillgångar, helt eller delvis. Ofta stöter vi också på att testamentet har uppdaterats medan uppdateringen av övriga familjerättsliga handlingar har glömts. Ett helt uteslutande äktenskapsförord i kombination med ett äganderättstestamente mellan makan och maken kan till exempel medföra till och med betydande arvsskattepåföljder för den efterlevande makan eller maken. Om det saknas en röd tråd mellan samtliga familjerättsliga handlingar, kan det hända att ens egen vilja inte nödvändigtvis förverkligas och skattepåföljderna kan komma som en överraskning.”

Enligt färsk statistik har vart fjärde finländskt privathushåll en nettoförmögenhet på cirka 260 000 euro, och de mest förmögna återfinns i åldrarna 65–74 år. Enligt Kosonen vill allt fler finländare i dagens läge få hjälp med frågor som rör förmögenhets- och arvsplanering.

”Det viktigaste är att först stanna och granska den egna situationen samt att ta upp den. Jag rekommenderar att alla djärvt vänder sig till en expert om den egna situationen ens i viss mån orsakar funderingar. Vi kan även hjälpa med mer komplicerade helheter och gå igenom känsliga frågor som neutrala experter som är oberoende av familjemedlemmar.”

Mer information:
Veera Kosonen, direktör, Family Office & Wealth Planning, tfn 040 505 0435, veera.kosonen@s-pankki.fi

Wealth Planning – individuell förmögenhets- och arvsplanering

Individuell förmögenhets- och arvsplanering samt tillhörande juridiska tjänster är en viktig del av den långsiktiga förmögenhetsförvaltningen. Vi är din förtrogna sakkunniga partner som du kan vända dig till i juridiska, ekonomiska och skattemässiga frågor i anknytning till dina investeringar eller övriga förmögenhet.

Läs mer