Gå direkt till innehållet

Fonderna LokalTapiola ESG Dividend Finland och LokalTapiola ESG Växande Marknader fusioneras med S-Banken Fondbolags fonder 23.11.

2021-10-06

Placeringsfond LokalTapiola ESG Växande Marknader fusioneras med S-Banken Emerging Markets ESG Aktie Placeringsfond och Placeringsfond LokalTapiola ESG Dividend Finland med S-Banken Fenno Aktie Placeringsfond den 23 november 2021.

Placeringsfond LokalTapiola ESG Växande Marknader (överlåtande fond) fusioneras med S-Banken Emerging Markets ESG Aktie Placeringsfond (övertagande fond) och Placeringsfond LokalTapiola ESG Dividend Finland (överlåtande fond) med S-Banken Fenno Aktie Placeringsfond (övertagande fond). Den 20 september 2021 beviljade Finansinspektionen tillstånd att verkställa fusionen. Fusionerna av fonderna är en del av utvecklingen av fondutbudet och effektiviserar resursanvändningen.

Den 7 oktober 2021 byter FIM Fenno Placeringsfond namn till S-Banken Fenno Aktie Placeringsfond och FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond till S-Banken Emerging Markets ESG Aktie Placeringsfond.

Fusionernas inverkan på andelsägarna

De överlåtande fondernas tillgångar och åtaganden övergår till de övertagande fonderna. I samband med fusionerna byts andelsägarnas fondandelar i de överlåtande fonderna automatiskt ut mot fondandelar i de övertagande fonderna.

Fusionen förutsätter åtgärder endast av de andelsägare i LokalTapiola ESG Växande Marknader respektive i LokalTapiola ESG Dividend Finland som har månadssparavtal för en överlåtande fond eller som inte har giltiga webbankskoder till S-Banken.  Fusionen förorsakar inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägarna (exkl. eventuella kostnader för anskaffning av webbankskoder). Till andelsägarna i de överlåtande fonderna har vi skickat ett brev med närmare information om vilken inverkan fusionen har och om de åtgärder som andelsägarna behöver vidta.

Inlösen före fusionen och ytterligare information

Andelsägarna i de överlåtande fonderna har rätt att lösa in (sälja) sina fondandelar eller byta dem till andelar i en annan LokalTapiola-fond före fusionen, dock senast den 16 november 2021 före klockan 15.00. Inga avgifter tas ut för inlösen eller byte, men eventuell överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust realiseras i beskattningen.

Du får mer information från LokalTapiolas telefontjänst på (09) 453 8500 (lna/msa) vardagar klockan 9–17.

Faktablad, fondprospekt, fondstadgar samt halvårsrapporter och årsredovisningar för de övertagande fonderna finns på www.s-pankki.fi/sv/fonder. Revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionerna samt mer information om fusionerna finns att tillgå på S-Banken Fondbolag Ab, Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors.

 

S-BANKEN FONDBOLAG AB

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors