Gå direkt till innehållet

Stadgarna för FIM Frontier Placeringsfond och FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond ändras 25 maj 2020

2020-04-22

Den mest centrala ändringen gäller verkställighetstiden för fonduppdrag. Efter stadgeändringen verkställs fonduppdrag till det värde som gäller följande bankdag.

Teckningsuppdrag som fondbolaget har tagit emot före klockan 16.00 verkställs till det värde som fastställs för den därpå följande bankdagen, om teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande samma dag som teckningsuppdraget har tagits emot. Inlösenuppdrag som fondbolaget har tagit emot före klockan 16.00 verkställs till det värde som fastställs för den därpå följande bankdagen, om fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösen.

I fondernas stadgar har vi lagt till att fonden är en aktivt förvaltad fond. I den punkt som gäller fondinvesteringar har vi lagt till en möjlighet att på vissa villkor investera i så kallade tredje länder, dvs. i fonder som ligger i länder utanför EES. I fondernas stadgar har vi även gjort små ändringar som inte har någon inverkan på fondernas verksamhet.

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse beslutade om stadgeändringen 12 december 2019 och Finansinspektionen godkände de nya stadgarna 28 januari 2020. Stadgeändringarna träder i kraft 25 maj 2020 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Ändringarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden.

Du kan ta del av de nya stadgarna på vår webbplats.