Gå direkt till innehållet

Ändringarna i fonderna Fennica Fastigheter I och Fennica Tomter 16.1.2020

2020-12-09

I augusti i år utökade S-Banken sin förmögenhetsförvaltning genom att förvärva Fennias kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringstjänster. I och med förvärvet övergår förvaltningen av specialplaceringsfonderna Fennica Fastigheter I och Fennica Tomter till FIM Kapitalförvaltning Ab, som ingår i S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. I samband med detta görs ändringar i fondernas stadgar och fonderna byter namn.

Styrelserna för Fennica Kapitalförvaltning Ab och FIM Kapitalförvaltning Ab har godkänt och undertecknat en plan för överlåtelse av förvaltningen av specialplaceringsfonderna. Enligt planen överlåter Fennica Kapitalförvaltning Ab i enlighet med 18 kap. i lagen om placeringsfonder (213/2019, PFL) överlåter förvaltningen av de specialplaceringsfonder som företaget förvaltat till FIM Kapitalförvaltning Ab i 16 januari 2020. Vid verkställandet av överlåtelsen överförs fondandelsregistret från Fennia Kapitalförvaltning Ab till FIM Kapitalförvaltning Ab. I samband med överlåtelsen lägger FIM Kapitalförvaltning Ab ut portföljförvaltningen för specialplaceringsfonderna i fråga på Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Den 29 oktober 2020 beslutade Fennia Kapitalförvaltning Ab:s styrelse att ändra stadgarna för specialplaceringsfonderna Fennica Fastigheter I och Fennica Tomter. FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse godkände stadgeändringarna 29 oktober 2020. Från och med 16 januari 2020 är fondernas nya namn S-Banken Fastigheter Specialplaceringsfond och S-Banken Tomter Specialplaceringsfond.

I samband med överlåtelsen av förvaltningen görs ändringar i fondernas andelsserier. Teckningsavgifterna ändras något.

Efter stadgeändringen sker inlösen i B-andelsserien för specialplaceringsfonden Fennica Tomter två gånger om året. Vi har gjort små tekniska ändringar och preciseringar i båda fondernas stadgar, men de påverkar inte fondernas verksamhet. Ändringarna träder i kraft 16 januari 2021 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Du kan ta del av faktabladen om fondandelsserierna och fondernas stadgar på Fennias webbplats.