Gå direkt till innehållet

S-Bankens bokslutsmeddelande: Ökningen inom bostadslån var nästan åtta gånger större än på hela marknaden

2019-02-11

S-Bankens bostadslånestock ökade nästan åtta gånger så snabbt som marknaden och beloppet på insättningarna ökade betydligt. Tillgångarna inom förmögenhetsförvaltningen steg med tio procent och antalet kortinköp med nästan en femtedel. Det jämförbara rörelseresultatet minskade jämfört med året innan.

S-Banken-koncernens centrala produkter, exempelvis lån, betalkort och tjänster inom förmögenhetsförvaltningen, ökade tydligt i popularitet under fjolåret. Tack vare detta ökade både räntenettot som beskriver avkastningen av bankverksamheten och nettoprovisionsintäkterna jämfört med året innan.

Resultatet belastades dock av engångsposter som bokfördes som kostnader ifjol. Engångsposterna anknyter till S-Bankens val att fokusera på MobilePay-appen vid mobilbetalning samt beslutet att avstå från förmedlings- och analysverksamheten. Det jämförbara rörelseresultatet var 13,2 miljoner euro (14,4).

”Vi anser att man inte ska betala för att använda sina egna pengar. Därför är konto, kort och bankkoder avgiftsfria för ägarkunder. Enligt våra beräkningar sparar en typisk ägarkund över 100 euro per år på de avgiftsfria tjänsterna. För att möjliggöra detta gjorde vi ifjol flera val om vad vi ska fokusera på”, säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

Dessutom gjorde S-Banken ifjol flera förnyelser som syftar till att automatisera processerna och ändra dem så att de blir pappersfria. S-Banken svarade också på den strängare regleringen inom branschen och utvecklade en ny version av appen S-mobil. Den nya versionen lanseras i början av året.

S-Bankens bostadslånestock ökade med 15,2 %, medan den finländska bostadslånemarknaden överlag ökade med cirka två procent. Totalt steg det sammanlagda beloppet av lån som beviljades till privatkunder med 14,7 %.

”Jag är glad och stolt över att så här många finländare har vänt sig till oss i lånefrågor. Det här visar att vi har lyckats fördjupa våra kundrelationer betydligt”, säger Ylihurula.

Även S-Förmånskortet Visa fortsatte att öka i popularitet. Grovt räknat betalas vart tionde inköp som görs med finländska bank- eller kreditkort numera med S-Bankens kort. Ifjol ökade antalet inköp med S-Bankens kort med 18 %.

Koncernens organisation förnyades i september. Verksamheten är nu indelad i två affärsområden: bankverksamhet och förmögenhetsförvaltning, som fick ny ledning och strategi.

Även om utvecklingen på värdepappersmarknaden var en stor utmaning i slutet av året, ökade det kapital som S-Banken förvaltar med 9,9 %. Även antalet andelsägare i de fonder som förvaltas av S-Bankens förmögenhetsförvaltning ökade med 19 000 – betydligt snabbare än på finansmarknaden. Dessutom har tjänsten för mikrosparande, Spararen, som lanserades på hösten fått ett entusiastiskt mottagande. Tjänsten har redan tusentals användare.

”Vi är stolta över att mer än 30 % av tjänstens användare nu har börjat spara för första gången i sitt liv”, säger Ylihurula.

S-Banken förväntar sig att lönsamheten kommer att förbättras betydligt under 2019. Orsaken till detta är de åtgärder som inletts under fjolåret för att öka avkastningen och effektivisera verksamheten.

S-Bankens nyckeltal  1–12/2018 1–12/2017 Förändring, %
inlåning, md € 5,8 5,0 16,5
utlåning, md € 4,2 3,7 12,4
förvaltat kapital, md € 7,6 6,9 9,9
       
nettointäkter, mn€ 153,7 154,3 -0,3
    räntenetto 74,0 73,3 1,0
    nettoprovisionsintäkter 61,0 59,2 3,0
rörelseresultat, mn€ 11,6 16,0 -27,5
jämförbart rörelseresultat, mn€ (*) 13,2 14,4 -8,3
avkastning på eget kapital  1,6 % 3,1 % -48,4
       
kapitaltäckningsgrad 16,8 % 16,7 % 0,5

 

(*) I nyckeltalet har beaktats de engångsposter som bokfördes som kostnader 2018 och de intäkter från avyttringen av affärsverksamheten för små och medelstora företag samt lantbruksföretag som ingick i resultatet för föregående år. 

Mer information:
Pekka Ylihurula, vd för S-Banken, telefon 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi