Gå direkt till innehållet

FIM Skog Specialplaceringsfondens stadgar och investeringsinriktning ändras 4.11.2019

2019-09-26

Syftet med ändringen av stadgarna är att möjliggöra en ännu bättre diversifiering av medlen i fonden. Stadgeändringen gäller även S-Skogsfond, som är en andelsserie i FIM Skog Specialplaceringsfond.

De viktigaste ändringarna hänför sig till att fondens investeringsuniversum breddas. Fonden har hittills primärt investerat i skogsfastigheter i Finland. Fonden kan framöver investera primärt i skogsfastigheter i både Finland och andra EES-länder och vid behov också utanför Europa. Dessutom blir det nu möjligt att investera i icke-börsnoterade sammanslutningar. I fondens stadgar har även vissa tekniska ändringar gjorts som inte har någon inverkan på fondens verksamhet.

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse godkände ändringen av stadgarna den 27 augusti 2019. Ändringarna träder i kraft den 4 november 2019 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Ändringen av stadgarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut ur fonden.

Fondens nya stadgar och faktablad finns på s-banken.fi/fonder.