Gå direkt till innehållet

FIM Skog Specialplaceringsfondens stadgar ändras 10.6.2017

2017-05-11

FIM Skog Specialplaceringsfondens stadgar ändras. FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse beslutade om stadgeändringar 26.4.2017. De nya stadgarna träder i kraft 10.6.2017 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. S-Skogsfonden ingår i FIM Skog Specialplaceringsfondens andelsserie.

Till fondens stadgar läggs en punkt om hur överlåtelseskatten hanteras vid definitionen av skogsfastigheters värde i värdeberäkningen. I marknadsvärdet för skogsfastigheter som köps till fonden inkluderas vid anskaffningstidpunkten en överlåtelseskatt som avskrivs genom 5 års konstanta avskrivningar varje kvartal. Om fonden säljer fastigheten innan fem år har gått från anskaffningen, avskrivs den kvarvarande överlåtelseskatten vid tidpunkten för försäljningen.

Den överlåtelseskatt som inkluderas i marknadsvärdet ökar fondandelens värde, minskar antalet fondandelar som andelsägaren får vid teckning och ökar den summa som erhålls vid inlösen, tills överlåtelseskatten i sin helhet har avskrivits från balansräkningen. Efter stadgeändringen kan också teckningsavgiften genom beslut av fondbolagets styrelse inbetalas till fonden helt eller delvis.

Genom de nya stadgarna sjunker fondens teckningsavgift till 2 % och till inlösenavgiften läggs ett nytt steg så att inlösenavgiften efter en placeringstid på över sex år blir 0 %. Den förvaltningsavgift som uppbärs för fonden och de årliga löpande kostnaderna ändras dock inte.

Nya stadgar