Gå direkt till innehållet

D-andelsserien i placeringsfonden FIM Sahara slås samman med A-andelsserien i samma fond den 31 mars 2017

2017-02-28

D-andelsserien i placeringsfonden FIM Sahara slås samman med A-andelsserien i samma fond. FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse beslutade om detta 17.2.2017 och andelsserierna slås samman 31.3.2017.

Sammanslagningen av andelsserierna är en del av utvecklingen av vårt fondsortiment, och målet är att erbjuda våra kunder så högklassiga fonder som möjligt. Sammanslagningen av andelsserierna förenhetligar arvodesstrukturerna för FIMs fonder, och har ingen inverkan på placeringsverksamheten eller betoningen av placeringarna i fonden.

A- och D-andelsserierna i fonden skiljer sig från varandra endast med avseende på avgiftsstrukturen. Förvaltningsarvodet för A är 2,2 % och för andelsserien uppbärs ingen prestationsbaserad avgift. Förvaltningsarvodet för D är 1,5 % och utöver det uppbärs för andelsserien 8 % prestationsbaserad avgift för en positiv daglig avkastning.

Bekanta dig med faktablad för A-andelsserien och annat material

Konsekvenser av sammanslagningen

Sammanslagningen förutsätter inga åtgärder och ger inte upphov till kostnader eller skattepåföljder om du är allmänt skattskyldig i Finland. Sammanslagningen inverkar inte heller på det ursprungliga anskaffningspriset, längden på innehavstiden eller fondens riskprofil. 

Fondandelarna hos dem som äger andelar i den överlåtande D-andelsserien byts automatiskt ut mot fondandelar i A-andelsserien senast följande bankdag efter sammanslagningsdagen så att innehavet till sitt värde motsvarar innehavet i den överlåtande andelsserien. Bytesförhållandet beräknas utifrån fondandelarnas beräknade värde på värderingsdagen 31.3.2016. Information om bytet finns i S-Bankens webbank, uppskattningsvis följande bankdag efter att sammanslagningen har genomförts.

Om en andelsägare har ett fortlöpande månadssparavtal om den överlåtande andelsserien, ändras avtalet automatiskt på sammanslagningsdagen till ett månadssparavtal om A-andelsserien.

Inlösen före sammanslagningen och ytterligare information

Om du godkänner sammanslagningen behöver du inte vidta några åtgärder. Om du före sammanslagningen vill lösa in (dvs. sälja) dina fondandelar eller byta dem till andelar i en annan fond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab, ska du lämna ett uppdrag om inlösen eller byte senast 31.3.2017 före klockan 16.00. Ingen avgift tas ut för inlösen eller byte men eventuella överlåtelsevinster eller -förluster realiseras i beskattningen. Tillgångar från försäljningen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag.

Faktablad, prospekt, stadgar samt halvårsrapport och årsredovisning för A-andelsserien finns här. Du kan ta del av revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över sammanslagningen och få mer information om den på vårt kontor på FIM Kapitalförvaltning Ab, Norra esplanaden 33 A, Helsingfors, eller per telefon på 09-6134 6250 (lna/msa) vardagar klockan 8–17.