Gå direkt till innehållet

Placeringsfond LokalTapiola Östeuropa fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader den 24 oktober 2016

2016-09-09

Placeringsfond LokalTapiola Östeuropa (”överlåtande fond”) fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader (”övertagande fond”) den 24 oktober 2016. Syftet med fusionen är att utveckla fondutbudet och erbjuda kunderna möjligheter att placera med god spridning på tillväxtmarknaderna. Den 2 september 2016 gav Finansinspektionen tillstånd att verkställa fusionen. 

Det finns inget behov av att omvikta placeringarna i den övertagande fonden innan fusionen genomförs. Båda fonderna är aktiefonder. Den överlåtande fonden placerar i företag i Östeuropa och Turkiet samt i företag vars affärsverksamhet avsevärt påverkas av Östeuropa. Den övertagande fonden placerar på aktiemarknaden i tillväxtländer i bland annat Östeuropa, Asien, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

Både den överlåtande och den övertagande fonden hör till riskkategori 6. År 2015 var de årliga avgifterna följande: LokalTapiola Östeuropa 1,80 % och LokalTapiola Växande Marknader 1,85 %.

Konsekvenser av fusionen

Fusionen förutsätter inga åtgärder och medför inga kostnader eller skattepåföljder för allmänt skattskyldiga andelsägare i Finland. Fusionen inverkar inte heller på det ursprungliga anskaffningspriset eller innehavstiden.

Vid fusionen övergår den överlåtande fondens tillgångar och åtaganden till den övertagande fonden. Då löses den överlåtande fonden upp och upphör att existera. I samband med fusionen byts andelsägarnas fondandelar i den överlåtande fonden automatiskt ut mot fondandelar i den övertagande fonden senast följande bankdag efter fusionsdagen så att innehavet till sitt värde motsvarar innehavet i den överlåtande fonden.

I och med fusionen ökar den övertagande fondens tillgångar och andelsägare. Andelsägarna i den överlåtande fonden kan utöva sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden från och med fusionstidpunkten den 24 oktober 2016. Ett avtal om månadssparande i den överlåtande fonden, som ingåtts via S-Banken, blir automatiskt ett avtal om månadssparande i den övertagande fonden. 

Inlösen före fusionen och ytterligare information

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Andelsägarna i de fonder som fusioneras har dock rätt att före fusionen lösa in (sälja) sina fondandelar eller byta dem till fondandelar i en annan fond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab. Andelsägaren ska lämna ett uppdrag om inlösen eller byte senast den 24 oktober 2016 före kl. 15.00. Ingen avgift tas ut vid inlösen eller byte men eventuella överlåtelsevinster eller -förluster realiseras i beskattningen. Samtidigt debiteras den eventuella teckningsavgiften. Tillgångarna från inlösen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag.

Faktablad, prospekt, stadgar samt halvårsrapport och årsredovisning för den övertagande fonden finns i LokalTapiolas nättjänst (www.lokaltapiola.fi) och på S-Bankens webbank (www.s-banken.fi). Mer information om fusionen lämnas via LokalTapiolas telefontjänst för sparande och placering, tfn 09 453 8500 (öppen må–fr kl. 9–17).

Revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen samt mer information om fusionen finns att tillgå på vårt kontor på adressen FIM Kapitalförvaltning Ab, Norra esplanaden 33 A, Helsingfors.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som kapitalförvaltare för LokalTapiola-fonderna och kundservicen sköts av LokalTapiola. Fonderna förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab.