Gå direkt till innehållet

FIM Orient Alpha Specialplaceringsfondens stadgar ändras 2.5.2016

2016-04-01

FIM Orient Alpha Specialplaceringsfond ("FIM Orient Alpha") har fokuserat på hedgefonder som investerar i Asien. I och med stadgeändringen blir fonden en fond-i-hedgefond som investerar globalt. Framöver investerar fonden i fonder för absolut avkastning och hedgefonder som är verksamma överallt i världen och är regionalt specialiserade eller globala. Samtidigt ändras namnet till FIM Alpha Specialplaceringsfond.

En väsentlig stadgeändring är att den högsta tillåtna positionsstorleken ökar: av fondens tillgångar kan fortfarande högst 20 % investeras i andelar i en enda fond så att sådana investeringar som överstiger 10 % får utgöra högst 60 % av fondens värde (före stadgeändringen 40 %). En annan ändring är att de parter som de facto ansvarar för portföljförvaltningen och administrationen ska ha koncession. Tidigare gällde kravet på koncession de parter som ansvarade för portföljförvaltningen och administrationen, oberoende av om verksamheten de facto sköttes av utomstående bolag.

De nya stadgarna träder i kraft 2.5.2016 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.Andelsägare i FIM Orient Alpha har till följd av stadgeändringen rätt att lösa in sina andelar i FIM Orient Alpha eller byta dem till andelar i en annan fond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab utan att betala inlösenavgift fram till 27.4.2016 kl. 16.00. Då sker inlösen till värdet på 29.4.2016. Byte till en annan fond sker när pengarna för inlösen har erhållits. Andelsägare bör observera att eventuell överlåtelsevinst eller -förlust realiseras i beskattningen när andelar inlöses eller byts till andelar i en annan fond.

Fondens nya stadgar kan beställas hos FIM Kundservice, tfn (09) 6134 6250, asiakaspalvelu@fim.com, eller laddas ner via nättjänsten (www.fim.com och www.s-banken.fi).