Gå direkt till innehållet

Meddelande till andelsägarna i fonderna FIM Brazil och FIM Frontier

2015-08-06

Som en del av att utveckla FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondutbud har bolagets styrelse fattat beslut om att slå samman FIM Brazil Placeringsfond med FIM Frontier Placeringsfond den 9 september 2015. Finansinspektionen har den 3 juli 2015 gett tillstånd att verkställa fusionen.

Fusionen av fonderna är en del av utvecklingen av fondutbudet, och målet är att erbjuda kunderna möjligheter att placera med god spridning på tillväxtmarknaderna.

Det finns inget skäl att ändra placeringarnas vikt för den övertagande fonden förrän fusionen genomförs. Vi strävar efter att konvertera så mycket som möjligt av FIM Brazils kapital till kontanta medel innan fusionen träder i kraft.

Konsekvenser av fusionen till andelsägarna

Om du godkänner fusionen behöver du inte vidta några åtgärder. Om du vill lösa in (sälja) dina fondandelar eller byta ut dina andelar mot andelar i andra fonder förvaltade av FIM Kapitalförvaltning Ab före fusionen, ska du ge ett sälj- eller bytesuppdrag senast den 9 september 2015 före klockan 16.00. Ingen avgift tas ut vid inlösen eller byte men eventuella överlåtelsevinster eller -förluster realiseras i beskattningen. Tillgångar från försäljningen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag.

Faktablad, prospekt, stadgar samt halvårsrapport och årsredovisning för FIM Frontier finns i FIM:s nättjänst på www.fim.com.

Du kan ta del av revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen och få mer information om fusionen på vårt kontor på adressen FIM Kapitalförvaltning Ab, Norra esplanaden 33 A, Helsingfors eller på FIM Kundservice, tfn (09) 6134 6250, kundservice@fim.com.