Gå direkt till innehållet

FIM Visions namn har ändrats till FIM Europa Små och medelstora bolag den 16 juni 2014

2014-05-16

Viktig information till andelsägarna i placeringsfonderna FIM Mondo, FIM Union och FIM Vision. Stadgarna för FIM Mondo Placeringsfond, FIM Union Placeringsfond och FIM Vision Placeringsfond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab ändras. Finansinspektionen har godkänt stadgeändringarna den 29 april 2014.

ÄNDRINGAR I STADGARNA FÖR FIM MONDO PLACERINGSFOND:

Fondens nya namn är FIM Global Placeringsfond. Fondens avgiftsstruktur justeras så att förvaltningsavgiften även kommer att inkludera den avgift som ska betalas till förvaringsinstitut. Av denna orsak ökar maximibeloppet för förvaltningsavgiften enligt stadgarna något. De totala avgifterna som uppbärs för fonden ändras dock inte. De nya förvaltningsavgifterna från och med den 16 juni 2014 är för andelsserie A 1,8 procent och för andelsserie C 1,1 procent. FIM Forte Placeringsfond slås samman med FIM Mondo Placeringsfond den 16 juni 2014 och FIM Mondos placeringsstrategi och placeringsvikter förändras i samband med sammanslagningen så att fonden i fortsättningen även kan placera i finländska värdepapper.

ÄNDRINGAR I STADGARNA FÖR FIM UNION PLACERINGSFOND:

 Fondens nya namn är FIM Europa Placeringsfond. Placeringsbegränsningarna för fonden ändras så att fonden i fortsättningen kan placera på bred bas i aktier och aktierelaterade värdepapper i europeiska bolag (inklusive bolag som är registrerade i länder utanför EU). För närvarande placerar fonden endast i aktier och aktierelaterade värdepapper i euro i bolag inom EES-området. Vidare justeras fondens avgiftsstruktur så att förvaltningsavgiften även kommer att inkludera den avgift som betalas till förvaringsinstitut. Den totala avgiften som uppbärs för fonden ändras dock inte. Den nya förvaltningsavgiften är 1,80 procent från och med den 16 juni 2014.

ÄNDRINGAR I STADGARNA FÖR FIM VISION PLACERINGSFOND:

Fondens nya namn är FIM Europa Små och medelstora bolag Placeringsfond. Fondens avgiftsstruktur justeras så att förvaltningsavgiften även kommer att inkludera den avgift som ska betalas till förvaringsinstitut. Den totala avgiften som uppbärs för fonden ändras dock inte. Den nya förvaltningsavgiften är 1,85 procent från och med den 16 juni 2014. 

Stadgarna för de tre ovannämnda fonderna har dessutom ändrats så att fonderna även kan placera i andelar i alternativa investeringsfonder baserade i Finland eller en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett tredjeland. Det har också gjorts vissa små tekniska justeringar i stadgarna. 

Stadgeändringarna träder i kraft den 16 juni 2014 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. 

De nya stadgarna kan du läsa på vår hemsida eller beställa från FIM Kundservice, tfn (09) 6134 6250.