Gå direkt till innehållet

FIM Forte sammanslås med FIM Mondo den 16 juni 2014. Samtidigt har ändrats FIM Mondos namn till FIM Global

2014-05-16

Som en del av att utveckla FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondutbud har bolagets styrelse fattat beslut om att slå samman FIM Forte Placeringsfond ("överlåtande fond") med FIM Mondo Placeringsfond ("mottagande fond") den 16 juni 2014.

Anledningen till fusionen är att vi ser över vårt fondutbud som kommer att förtydligas så att fonder med liknande placeringsprinciper och -inriktning kommer att fusioneras. Fusionen innebär skalfördelar för andelsägarna i de sammanslagna fonderna genom koncentrering av portföljförvaltningen och placeringstillgångarna. Finansinspektionen beviljade tillstånd att verkställa fusionen av fonderna den 29 april 2014.

Den mottagande fondens placeringsstrategi och placeringsvikter förändras efter fusionen så att fonden i fortsättningen även kan placera i finländska värdepapper. I anslutning till fusionen ändras stadgarna för den mottagande fonden så att de motsvarar placeringsstrategin. När stadgeändringarna har gjorts, kan fonden också placera i andelar i alternativa investeringsfonder baserade i Finland eller en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett tredjeland. Dessutom ändras FIM Mondo Placeringsfonds namn till FIM Global Placeringsfond och fondens avgiftsstruktur justeras så att förvaltningsavgiften efter fusionen även kommer att inkludera den avgift som ska betalas till förvaringsinstitut. Därför ökar maximibeloppet för förvaltningsavgiften enligt stadgarna något. Det totala arvodet som fonden debiterar ändras dock inte.

Några ändringar i placeringsvikterna anses inte vara nödvändiga i den mottagande fonden före sammanslagningen.

Den överlåtande fonden är en aktiebetonad blandfond och den mottagande fonden en aktiefond. Bägge fonder placerar sina tillgångar globalt, och deras riskklass är 6. År 2013 var de löpande kostnaderna 1,82 % för den mottagande fonden (A-serie) och 2,11 % för den överlåtande fonden. Den överlåtande fonden har en andelsserie med enbart tillväxtandelar. Den mottagande fonden har två andelsserier (A och C): A-serien består enbart av tillväxtandelar, medan C-serien har både tillväxt- och avkastningsandelar.

Vilken inverkan har sammanslagningen för andelsägarna?

Fusionen förutsätter inga åtgärder och medför inga kostnader eller skattepåföljder för allmänt skatteskyldiga andelsägare i Finland. Den inverkar inte heller på det ursprungliga anskaffningspriset eller innehavstidens längd.

Vid fusionen överförs den överlåtande fondens tillgångar och engagemang till den mottagande fonden. Då löses den överlåtande fonden upp och upphör att existera. Den överlåtande fondens andelsägare blir ägare till andelar i serie A i den mottagande fonden. I och med fusionen ökar den mottagande fondens tillgångar och andelsägare. Den överlåtande fondens andelsägare kan använda sina rättigheter som ägare av andelar i serie A i den mottagande fonden från och med tidpunkten för fusionen den 16 juni 2014. Månadssparavtal med den överlåtande fonden omvandlas automatiskt till månadssparavtal med den mottagande fonden.

Försäljning före fusionen samt mer information

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Andelsägare i fonderna som deltar i fusionen har dock rätt att lösa in (sälja) fondandelar eller byta dem till fondandelar i en annan fond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab före fusionen. Andelsägare ska ge uppdrag om sälj eller byte senast den 16 juni 2014 före kl. 16.00. För sälj eller byte tar vi inte ut någon avgift, men eventuell överlåtelsevinst eller -förlust realiseras vid beskattningen. Tillgångarna från säljet betalas ut enligt fondens stadgar uppskattningsvis påföljande bankdag.

Faktablad, prospekt, stadgar samt halvårsrapport och årsredovisning för den mottagande fonden finns tillgångliga i FIMs nättjänst.  Revisorernas och förvaringsinstitutens utlåtanden om fusionen samt mer information får du genom att kontakta FIM Kundservice (09) 6134 6250, kundservice@fim.com.