Gå direkt till innehållet

Allt fler användare av S-Förmånskortet väljer S-Banken

2011-08-16

T.o.m. slutet av juni hade S-Banken beviljat 788 000 kunder till S-gruppen ett S-Förmånskort Visa. Under årets sex första månader beviljade S-Banken 123 000 nya Visakort. Ännu fler innehavare av S-Förmånskortet hade börjat använda S-Bankens webbank. Vid slutet av juni använde närmare en miljon finländare S-Bankens bankkoder.

– För oss var det viktigt att S-Förmånskortet har blivit ett allt populärare betalningsmedel. Jag tror att vi har goda chanser att fortsättningsvis öka vår marknadsandel på den finländska bankmarknaden", säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

Vid slutet av året fanns det 2 431 miljoner euro i depositioner på konton i S-Banken.

S-Bankens soliditet var vid slutet av året 19,3 %, dvs. betydligt högre än det officiella minimikravet på banker, 8,0 procent.

– Under de senaste årens oroliga tider i världsekonomin har soliditeten blivit allt viktigare för bankerna. I S‑Bankens värdevärld har tryggheten stor betydelse, och vi kommer även i fortsättningen att satsa på en fortsatt god soliditet.

S-Banken förbättrade sitt resultat under början av året. Resultatet för de första sex månaderna var 7,1 miljoner euro. Det motsvarande fjolårsresultatet uppgick till 3,6 miljoner euro. Till resultatutvecklingen bidrog bl.a. det ökade (+ 84,4 %) räntebidraget och ökningen av arvodesintäkterna för banktjänster (+ 23,3 %).

S-Banken i siffror 30.6.2011:
2 378 560 kunder
787 533 beviljade S-Förmånskort Visa
994 919 användare av bankkoder
Depositionsstock 2 431 miljoner euro
19,3 % soliditet

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi.

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med närmare 2,4 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster som anknyter till sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, en symbol för inhemskhet.