Gå direkt till innehållet

Vilka frågor ställer vi och varför?

Vi ställer frågor till våra kunder av två orsaker: för att känna våra kunder så väl som möjligt och för att iaktta lagstiftning som är bindande för oss och alla andra banker.

Som bank har vi en lagstadgad skyldighet att känna våra kunder. Vi ska ha tillräckliga uppgifter om bland annat företagskunders ägare och verkliga förmånstagare, arten och omfattningen av företagskunders affärsaktiviteter samt om deras betalningsrörelse och ekonomiska ställning.

Vi behöver uppgifterna för att förstå vilka faktorer som påverkar företagets bankärenden samt hur företaget använder banktjänster. Genom att ta reda på dessa uppgifter kan vi fastställa vad som är normal aktivitet för företaget och upptäcka om det sker någonting avvikande i aktiviteten. På detta sätt säkerställer vi att företagets bankärenden är säkra, tillförlitliga och smidiga och samarbetar med myndigheterna bland annat för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Vi ställer frågor när företaget blir kund hos oss och regelbundet under hela kundrelationen. Vi behandlar alltid företagets uppgifter konfidentiellt. Du kan läsa mer om behandling av företagets uppgifter på vår webbplats.

Vanliga frågor

Blanketten för kunduppgifter ska undertecknas av företagets firmatecknare eller en person som har fått fullmakt av firmatecknaren. Fullmakten ska bifogas blanketten för kunduppgifter.

Vi ber att få olika företags- och kunduppgifter för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Bankerna har nämligen en lagstadgad skyldighet att känna sina kunder. En företagsrepresentants identitet ska säkerställas utifrån en tillförlitlig källa. Dessutom ska vi ha uppgifter om kundens ekonomiska ställning, verksamhet och ärendehantering samt om i vilket syfte kunden använder tjänster.

Vi ber om uppgifter innan en kundrelation inleds och uppdaterar dem regelbundet under hela kundrelationen. Uppgifterna ska enligt lag vara uppdaterade under hela kundrelationen. Det är kundens skyldighet att meddela banken om ändringar i dennes kunduppgifter.

Alla banker har en lagstadgad skyldighet att begära uppgifter om kundens verksamhet och om arten och omfattningen av verksamheten samt om kundens ekonomiska ställning och användning av tjänster. Bankerna ska ha kännedom om sin kunds verksamhet och bakgrund i så stor omfattning som kundrelationen kräver.

Varje bank får själv bestämma hur och när den kontaktar sina kunder och frågorna kan avvika något från varandra. Alla banker har dock samma skyldigheter enligt lagstiftningen.

Mer information finns till exempel på dessa webbplatser:
Finansinspektionen
Finans Finland (på finska)

Ja. För att vi ska kunna ge företaget service av hög kvalitet och enligt bestämmelserna ska vi ha tillräckliga och aktuella uppgifter under hela kundrelationen. Om företaget inte svarar på våra frågor, kan vi bli tvungna att stänga företagets banktjänster eller begränsa användningen av dem.

Det är vår skyldighet att identifiera de fysiska personer som gynnas av företagens och sammanslutningarnas verksamhet. Dessa kallas verkliga förmånstagare och banken ska vid behov kontrollera deras identitet på det sätt som förutsätts i lag. Den verkliga förmånstagaren är en fysisk person som

  • äger mer än 25 procent av företaget
  • utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten i företaget eller
  • på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget utifrån avtal.

Om det inte finns någon verklig förmånstagare genom ägande eller avtal, betraktas till exempel verkställande direktören och/eller styrelseledamöterna som verkliga förmånstagare.

I bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag registreras ägarna utifrån ägarandelarna för aktierna. Styrelseledamöter som är antecknade i registret för respektive bolagsform är verkliga förmånstagare i följande bolagsformer:

  • bostadsaktiebolag
  • ömsesidigt fastighetsaktiebolag
  • religionssamfund
  • registrerad förening

Verkliga förmånstagare i stiftelser är styrelseledamöterna och de eventuella förvaltningsrådsledamöterna.

Med hjälp av ägarstrukturen utreds de verkliga förmånstagarna. Om företaget ägs av andra företag ska utredningen av ägarförhållandena och beslutanderätten även inkludera dessa holdingföretag så långt att de personer som är verkliga förmånstagare kan identifieras.

I exemplet är Företag X kund hos S-Banken. De verkliga förmånstagarna är person A, person B och person C.

Det ägda företagets namn Den ägande personens eller sammanslutningens namn Födelsedatum eller FO-nummer/registreringsnummer Ägarandel i procent
Företag X  Person A DDMMÅÅÅÅ 30 %
Företag X Företag Y XXXXXXX-X 70 %
Företag Y Person B DDMMÅÅÅÅ 50 %
Företag Y Person C DDMMÅÅÅÅ 50 %

Som bank är vi enligt lagen skyldiga att utreda om ett företags verkliga förmånstagare eller en person i dennes närmaste krets är en person i politiskt utsatt ställning. På så sätt syftar vi till att hjälpa myndigheterna att förebygga politiskt maktmissbruk. Vi ställer ändå aldrig frågor om våra kunders partiståndpunkt eller politiska aktivitet.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller som under de senaste 12 månaderna har haft betydande offentliga uppdrag i Finland eller utomlands eller som är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

Personer i politiskt utsatt ställning är till exempel:

  • statsråds- och parlamentsledamöter
  • medlemmar av i partiregistret införda politiska partiers styrelser
  • medlemmar av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt
  • direktörer och styrelseledamöter i internationella sammanslutningar

Med familjemedlem avses:

  • make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make
  • barn och ett barns make eller partner enligt ovan
  • föräldrar

Med medarbetare avses:

  • varje person om vilken det är känt att han eller hon är verklig samägare eller förmånstagare i ett bolag eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning eller med en familjemedlem till en sådan person
  • varje person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i ett bolag om vilket det är känt att det de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning eller för en familjemedlem till en sådan person

Vi ska ha tillräckliga uppgifter om hur våra kunder tänker använda våra tjänster. Vi ber bland annat om en uppskattning av antalet kontotransaktioner, eventuella utlandsbetalningar och frågar huruvida S-Banken är kundens huvudsakliga bank. På detta sätt får vi en helhetsbild av användningsändamålet för konton och kan även bättre upptäcka eventuella transaktioner som avviker från det normala.

Det är vår skyldighet som bank att utreda ursprunget till pengar som anlänt till företagets konto och användningsändamålet för pengar som sänts från kontot. På detta sätt tryggar vi företagets betalningsrörelse och samarbetar med myndigheterna bland annat för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Finland har genom internationella avtal förbundit sig till utbyte av skatteuppgifter. Det är bankernas skyldighet att utreda i vilken stat kunden är skattskyldig och att samla in och rapportera beskattningsuppgifter om sina kunder till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till de stater med vilka Finland har skatteavtal.

FATCA, dvs. Foreign Account Tax Compliance Act, och CRS, dvs. Common Reporting Standard, ålägger oss att ställa frågor om beskattningen.

FATCA är ett avtal om utbyte av skatteuppgifter som finska staten ingick med USA år 2014. CRS är OECD:s standard för informationsutbyte som Finland har förbundit sig till från och med 2016.