Siirry suoraan sisältöön

Mitä kysymme ja miksi?

Kysymme asiakkailtamme erilaisia tietoja kahdesta syystä: tunteaksemme asiakkaamme mahdollisimman hyvin sekä noudattaaksemme meitä ja kaikkia muita pankkeja velvoittavia lakeja.

Meillä on pankkina lakiin perustuva velvollisuus tuntea asiakkaamme. Meillä tulee olla riittävät tiedot muun muassa yritysasiakkaan omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta, maksuliikenteestä sekä taloudellisesta asemasta.

Selvitämme tietoja ymmärtääksemme yrityksen pankkiasiointiin vaikuttavia asioita sekä pankkipalveluiden käyttöä. Selvittämällä näitä tietoja tunnistamme, mikä on yritykselle tavanomaista toimintaa ja pystymme havaitsemaan, jos palveluiden käytössä tapahtuu tästä poikkeavaa toimintaa. Tällä tavoin turvaamme yrityksen pankkiasioinnin turvallisuuden, luotettavuuden ja sujuvuuden sekä toimimme yhdessä viranomaisten kanssa muun muassa taloudellisen rikollisuuden kitkemisessä.

Kysymme tietoja, kun yritys tulee asiakkaaksemme ja säännöllisesti koko asiakassuhteen ajan. Käsittelemme yrityksen tietoja aina luottamuksellisesti. Voit lukea lisää yrityksen tietojen käsittelystä verkkosivuiltamme.

Usein kysyttyä

Asiakastietolomakkeen allekirjoittaa yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu tai hänen valtuuttamansa henkilö. Valtuutus pitää liittää asiakastietolomakkeen liitteeksi.

Kysymme erilaisia yritys- ja asiakastietoja täyttääksemme sääntelyn asettamat vaatimukset, sillä pankkien pitää lain mukaan tuntea asiakkaansa. Yrityksen edustajan henkilöllisyys täytyy varmentaa luotettavasta lähteestä. Lisäksi meillä tulee olla tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, toiminnasta, asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta. 

Kysymme tietoja ennen asiakassuhteen aloittamista ja päivitämme niitä säännöllisesti koko asiakkuuden ajan. Tiedot on pidettävä lain mukaan ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan. Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa pankille asiakastietoihinsa tulleista muutoksista.

Kaikilla pankeilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä tietoja asiakkaan toiminnasta, toiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta sekä palvelujen käytöstä. Pankkien on tunnettava asiakkaansa toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää.

Jokainen pankki voi päättää itse, miten ja milloin se ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa ja kysymykset voivat poiketa hieman toisistaan. Lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Lisätietoja saat esimerkiksi näiltä verkkosivuilta:

Kyllä. Voidaksemme palvella yritystä hyvin ja sääntelyn mukaisesti meillä tulee olla riittävät ja ajantasaiset tiedot koko asiakassuhteen ajan. Jos yritys ei vastaa kysymyksiin, voimme joutua sulkemaan yrityksen pankkipalveluita tai rajoittamaan niiden käyttöä.

Meillä on velvollisuus tunnistaa ne luonnolliset henkilöt, jotka hyötyvät yritysten ja yhteisöjen toiminnasta. Heitä kutsutaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi ja pankin tulee tarvittaessa todentaa heidän henkilöllisyytensä lain edellyttämällä tavalla. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka

  • omistaa yli 25 prosenttia yrityksestä
  • käyttää yli 25 prosenttia yrityksen äänioikeuksista tai
  • käyttää muutoin sopimuksen perusteella määräysvaltaa yrityksessä.

Jos omistuksen tai sopimuksen kautta ei muodostu tosiasiallista edunsaajaa, katsotaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi esimerkiksi toimitusjohtaja ja/tai hallituksen jäsenet.

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osalta omistajat kirjataan osakkeiden omistusosuuksien mukaisesti. Tosiasialliset edunsaajat ovat rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet seuraavissa yhtiömuodoissa:

  • asunto-osakeyhtiö
  • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
  • uskonnollinen yhdyskunta
  • rekisteröity yhdistys

Säätiöissä tosiasiallisia edunsaajia ovat hallituksen jäsenet ja mahdolliset hallintoneuvoston jäsenet.

Omistusrakenteen avulla selvitetään tosiasialliset edunsaajat. Jos yrityksen omistajina on toisia yrityksiä, on omistus- ja määräysvaltasuhteiden selvittäminen ulotettava myös näihin omistusyhteisöihin niin pitkälle, että tosiasiallisena edunsaajana oleva henkilö voidaan tunnistaa.

Esimerkissä Yritys X on S-Pankin asiakas. Tosiasialliset edunsaajat ovat henkilö A, henkilö B ja henkilö C.

Omistuksessa olevan yhtiön nimi Omistavan henkilön tai yhteisön nimi Syntymäaika tai y-tunnus/ rekisterinumero Omistusosuus prosentteina
Yritys X  Henkilö A PPKKVVVV 30 %
Yritys X Yritys Y XXXXXXX-X 70 %
Yritys Y Henkilö B PPKKVVVV 50 %
Yritys Y Henkilö C PPKKVVVV 50 %

Meillä on pankkina lain mukaan velvollisuus selvittää, onko yrityksen tosiasiallinen edunsaaja tai joku hänen lähipiiristään poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Näin pyrimme auttamaan viranomaisia estämään poliittisen vallan väärinkäyttöä. Emme kuitenkaan koskaan kysy asiakkaidemme puoluekantaa tai poliittista aktiivisuutta.

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä Suomessa tai ulkomailla viimeisen 12 kuukauden aikana tai on tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani.

Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat esimerkiksi:

  • valtioneuvoston ja parlamentin jäsenet
  • puoluerekisteriin merkityn poliittisen puolueen johtoelinten jäsenet
  • valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenet
  • kansainvälisten yhteisöjen johtajat ja hallituksen jäsenet

Perheenjäsenellä tarkoitetaan:

  • aviopuolisoa tai kumppania, joka on rinnastettavissa aviopuolisoon
  • lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania
  • vanhempia

Yhtiökumppanilla tarkoitetaan:

  • kaikkia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhtiön todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa
  • kaikkia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhtiöiden todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi

Meillä tulee olla riittävät tiedot siitä, miten asiakkaamme aikovat käyttää palveluitamme. Kysymme muun muassa arviota tilitapahtumien määrästä, mahdollisista ulkomaanmaksuista sekä siitä, onko S-Pankki pääasiallinen pankki. Näin saamme yleiskuvan siitä, mikä on tilin käyttötarkoitus ja pystymme myös paremmin havaitsemaan mahdolliset tavanomaisesta poikkeavat tapahtumat.

Pankkina velvollisuutemme on selvittää, mikä on tilille saapuneiden rahojen alkuperä tai tililtä lähtevien rahojen käyttötarkoitus. Tällä tavoin turvaamme yrityksen maksuliikennettä ja toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa muun muassa taloudellisen rikollisuuden kitkemisessä.

Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin verotietojen vaihtoon. Pankit ovat velvollisia selvittämään, missä valtiossa asiakas on verovelvollinen sekä keräämään ja raportoimaan verotukseen liittyviä tietoja asiakkaistaan Verohallinnolle. Verohallinto raportoi saadut tiedot eteenpäin niille valtioille, joiden kanssa Suomella on verosopimuksia.

Verotukseen liittyviä tietoja meidät velvoittavat kysymään FATCA eli Foreign Account Tax Compliance Act sekä CRS eli Common Reporting Standard.

FATCA on verotietojen vaihtoa koskeva sopimus, jonka Suomen valtio on solminut Yhdysvaltojen kanssa vuonna 2014. CRS on OECD:n tietojenvaihtoa koskeva standardi, johon Suomi on sitoutunut vuoden 2016 alusta alkaen.

Yrityksen asiakastietojen päivittäminen

Meidän velvollisuutemme on yhdessä asiakkaidemme kanssa huolehtia siitä, että pankkiasiointiin liittyvät tiedot ovat ajan tasalla.

Lue lisää yrityksen asiakastietojen päivittämisestä